ໃນເວລາທີ່ ທ່ານນັ່ງຢູ່ ໃນທົ່ວຈາກ ອື່ນໆແຕ່ລະຄົນ ຢູ່ໃນ ຄາບອາຫານ ນັ້ນ, 
ບໍ່ ໄດ້ ເບິ່ງທ່ານ ຫຼືເຮັດ ຕາຂອງຕົນ ໄປ ໄປຂ້າງ ໃດ? ທ່ານ ເວົ້າ ກ່ຽວກັບຫຍັງ ? ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ , 
ມ້ວນ ເຂົ້າໄປໃນບານ ໄດ້ອີກຂ້າງຫນຶ່ງ ຂອງຕຽງນອນໄດ້ ? ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ ນອນຢູ່ໃນ ປະເພດຂອງ clench ບໍ? ພຣະອົງ 
ໄດ້ຮັບການ ສະນັ້ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຕົນ, ປົກກະຕິແລ້ວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
pursuit endless ຂອງບາງ ລາຍການ ວັດທະນະທໍາ ໃຫມ່ , ທີ່ ທ່ານບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະ ຕິດຕໍ່ສື່ສານ ກັບທ່ານ? 
ທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຮັກ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s